Home Fotonieuws Misdaad Zakelijk Sport

'It finansjele h├╗s fan de gemeente is op oarder'
zaterdag 11 november 2017 Burgum

Het was een zinsnede uit het statement dat CDA-fractievoorzitter Gelbrig Hoekstra donderdagavond maakte tijdens de reguliere raadsvergadering. Die was vrijwel helemaal gewijd aan de begroting, vandaar 'it finansjele hûs'. De begroting gaat immers merendeels over geld, over de inkomsten, over de uitgaven, over eventueel nieuw beleid, nieuwe plannen dus, en uiteraard over het eventuele verschil tuussen inkomsten en uitgaven. En daar hadden alle raadsfracties van de gemeenteraad wel het een en ander over te zeggen. Het was de laatste begrotingsvergadering van de raad in deze samenstelling, immers, in maart 2018, over luttele maanden dus, zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dan komt er dus een nieuwe raad. In hoeverre die zal afwijken van de huidige, is een kwestie van afwachten.

Het college van B. en W. had een begroting ingediend en daar mochten de verschillende raadsfracties ‘op schieten’, zoals dat in politiek jargon heet. Daar mochten ze dus van alles van vinden en zeggen, ze mochten zelfs veranderingen voorstellen en amendementen en moties indienen. Omdat het een sluitende begroting was, dus er wordt niet meer geld uitgegeven dan er binnen komt, bleven de gewenste veranderingen beperkt tot details, Gelbrig Hoekstra van het CDA, zij opende de debatten, gaf dat ook al aan in haar statement: “It finansjele hûs fan de gemeente is op oarder.” Met andere woorden, op het gebied van de financiën, de geldzaken dus, staat Tytsjerksteradiel er goed voor.

Maar mevr. Hoekstra zou geen door de wol geverfde politica zijn als ze niet ook een waarschuwende vinger had geheven: “Mar tagelyk moatte wy sizze dat de rek der no wol in bytsje út is.” Ze was begonnen met een heuse metafoor, een vergelijking, en deze keer had ze gekozen voor De Stiennen Man, het beeld met de Januskop die twee kanten op kijkt: ”Hjir sjogge wy werom en foarút en miskien hawwe wy dêr ek wol twa hollen foar nedich.” Zij zag een begroting ‘mei in beskieden posityf saldo’. Maar haar verhaal ging uiteraard niet alleen over geld: “Wat is wichtich foar de CDA fraksje? Soarch foar de minsken yn ús organisaasje. Om gastfrij en goed de ynwenners fan tsjinst te wêzen, moatte ús meiwurkers harren goed fiele en romte ha om goed te funksjonearen, dat fertsjinnet oandacht.”

Sipke van der Meulen (PvdA) begon met een heus compliment voor het college van B en W: “Oprechte complimenten hoe dit college ons door de moeilijke tijden van de afgelopen jaren geholpen heeft. Chapeau!” Hij had een visie die een einde wil maken aan een het begrip ‘beleidsarme begroting’. “Stilstand is achteruitgang, we moeten ambitie tonen, lef laten zien en we moeten niet bang zijn om voorop te lopen. En dat kan wat ons betreft nu al beginnen. Ik noem een paar terreinen: innovatie, nieuwe democratie, bijvoorbeeld ‘Ja, tenzij’, in plaats van Nee, mits’. Economie en recreatie, energie, onderwijs, dus sterke scholen, kwalitatief onderwijs, actief samenwerken, scholen voor iedereen toegankelijk en iedereen benoembaar. Ik rond af met een motto: ‘Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’.”

Piet Reitsma (FNP) begon ook al met een ‘plom’: “In plom foar it kolleezje foar it bestindige finansjele belied. No krekt foar de ferkiezings net foar sinterklaas spylje. Mar hoeden begrutsje en besunigje hat ek gefolgen. Sa is de kwaliteit fan ús diken, fyts- en fuotpaden aardich nei ûnderen gien. Wy tinke dat de lytse gatsjes yn de diken gau stoppe wurde moatte foar dat it slompen jild kostjen giet. Dit is de lêste begruttingsried yn dizze setting, der is hiel wat bard yn de foargeande jierren. It wie net de makkelikste perioade, mar dochs is der hiel wat foar elkoar kommen. De FNP tinkt dat der hiele wichtige jierren oankomme, wy sille langer foarút tinke moatte. Dy ferantwurdelikens sil dizze ried en de kommede oppakkke moatte, in hiele grutte útdaging. Ik winskje ús dêfoar in soad wiisheid ta!”

Lolkje Efdé (VVD) gebruikte ook een metafoor: “Het is nu samen de trap op, in plaats van de trap af”, refereerde zij aan de lastige periode die geweest is. “De plus loopt van € 178.000 in 2019, op naar meer dan een miljoen in 2021. Een slag om de arm is nog wel hoe de maatregelen van het nieuwe kabinet uitwerken, maar uitgaande van economische groei stemt dit tot optimisme.” Over het heikele punt van de krimp: “Er zullen ongetwijfeld spanningen ontstaan tussen wat mensen graag willen aan voorzieningen en wat in de praktijk in deze nieuwe werkelijkheid mogelijk is. () Het is hier niet dichtgeplakt met kranten, dus gemeente: ga voortvarend de juiste voorwaarden scheppen voor nieuwe ondernemers.” Over de OZB: “Wij zouden nu het beter gaat iets terug kunnen doen voor onze burgers in de vorm van het niet verhogen van de OZB. Wij vinden het verantwoord om de dekking uit de algemene reserve te halen.” Tot slot: “De VVD zal zich blijven inzetten voor een gezond financieel beleid in de gemeente Tytsjerksteradiel.”

Douwe Hooijenga (CU) begon zijn statement ook al met een overdrachtelijke vergelijking. “Een van de eerste economen, iemand die als eerste notie had van economische conjunctuur, iemand die wist wanneer je spaart en wanneer je investeert.” Douwe Hooijenga kennende verbaasde het niet dat zijn voorbeeld een bijbelse figuur was, Jozef uit het boek Genesis. “Jozef leerde ons namelijk van de zeven vette en de zeven magere jaren, dat kunnen we vertalen naar de situatie van deze gemeente. Wij hebben de verantwoordelijkheid voor een financieel stabiele gemeente en een bijpassend huishoudboekje.() Want hoe verhouden doelmatigheid en en menselijkheid zich met elkaar en als we kijken naar het sociaal domein: wat blijft er over van het WMO-budget. Volhoudbaar dus, naar zo’n economie willen wij. Want we zien dat de mienskip verandert, dat de manier waarop de afgelopen decennia is gehandeld niet houdbaar is voor de toekomst. Kiezen voor die verantwoordelijkheid, voor die vorm van een volhoudbare economie, kiezen voor die toekomst, als we dat nu eens samen konden doen, of is dat een droom. Misschien, maar het verhaal van Jozef leert ons dat dromen werkelijkheid kunnen worden. Dus ik, onze fractie, gelooft erin.”

Hessel Bouma (GBT) “Ut de ferhalen yn de krante blykt dat der wat stiet te gebeuren. Mei de ferkiezings yn sicht komt der hast elke wike in nije partij by, mar ik hoop dat wy dat hjir net krije. Ik fernim ek al wat ferkiezingsretoryk, sa’n swimbadferhaal past moai yn de ferkiezings. Ik tink dat wy soks net dwaan moatte om’t it út de algemiene middels komme moat. Ik ha it alris earder sein: besunigje! Yn de kommende fjouwer jier komt der in nije beurskrach, wy moatte dêr no al op antisipearje. Oars krije wy aanst in slach om ’e kont, mei oare wurden: ‘bezint eer gij begint’.”

Brigitta Scheepsma (GrienLinks) was blij dat er over visie wordt gesproken: “Dus verder kijken dan de korte termijn. Integraal om een beter resultaat te boeken. Wat voor gemeente willen wij zijn, daar gaat het over. De goede dingen goed doen, zegt Hayo Apotheker bij de Preek van de Leek. Soms moet daarbij de inhoud boven de regel worden gesteld om menselijk en rechtvaardig te kunnen zijn. Gezag van de overheid moet verdiend worden, niet alleen door verkiezingen, maar vooral door houding en gedrag. Daar gaat het om. Doen we de goede dingen goed met het geld wat we hebben, met andere woorden: leveren we kwaliteit als het om zorg gaat? Wij voeren een een groot deel van de betaalde zorg uit en doen een beroep op onbetaalde zorgtaken, die zijn onbetaalbaar en ze zouden mee moeten tellen in ons economische systeem. Het begroot ons (een Friesisme) dat: het aantal mensen in de bijstand groeit, meer kinderen in Tytsjerksteradiel opgroeien in armoede, de insecten verdwijnen. Tot slot: Wij vinden dat ook bij het uitvoeren van Rijksbeleid wij onze eigen zintuigen en denkvermogen niet uit mogen schakelen. Als het bij Rijksbeleid gaat om veiligheid van mensen, vinden wij dat we de menselijkheid boven regels moeten stellen, om de goede dingen goed te doen."[ Geld gestolen bij inbraak in snackbar in Grou
]
[ Brand in wasmand in woonzorgcentrum Ureterp
]
[ 234 boetes uitgedeeld in Dokkum
]
[ Eerste steen start nieuwbouw Toutenburg
]
[ Lintje voor twee raadsleden Kollumerland c.a.
]
[ Tichelwei open - Schreiersbrug dicht voor fietsers
]
[ Chef uit Boelenslaan wint internationaal zilver
]
[ 1e editie Muziek bij de Buren Drachten geslaagd
]
[ Wereldlichtjesdag in Harkema
]
[ Dokkum: Brand met kaars in kiem gesmoord
]
[ Insluiper met Arabisch uiterlijk overlopen
]
[ Schoorsteenbrand in woonboerderij in Langezwaag
]
[ Overdekte Kerstmarkt in Twijzel
]
[ Dokkumer rijdt onder invloed in zijn auto
]
[ Charles Dickens kerstmarkt in Buitenpost
]
[ Waar zijn de plaatsnaamborden van Kollum gebleven?
]
[ Streekboer: reddingsactie voor 'gouden' bloemkool
]
[ Myn Skip uit Earnewâld wint Friese Anjer 2018
]
[ Ex-Dokkumer (42) steelt auto en scooter
]
[ Vrouw (58) steelt voor 365 euro kleding bij C&A
]


© WaldNet